Privacy Policy

Privacy Policy

Såvida inget annat anges nedan, krävs inte tillhandahållande av din personliga information enligt lag eller kontrakt, eller krävs inte heller för att ingå ett kontrakt. Du är inte skyldig att lämna uppgifterna. En icke-bestämmelse har inga konsekvenser. Detta gäller endast i den mån inga andra detaljer ges i de efterföljande bearbetningsoperationerna.
"Personuppgifter" avser all information som hänför sig till en identifierad eller identifierbar fysisk person.

 

Server loggfiler
Du kan besöka vår webbplats utan att ge någon personlig information.
Varje gång du går in på vår webbplats överförs användningsdata till oss eller vår webbhotell / IT-tjänsteleverantör via din webbläsare och lagras i loggdata (så kallade serverloggfiler). Denna lagrade data inkluderar t.ex. namnet på den åtkomna sidan, datum och tid för samtalet, IP-adressen, mängden överförd data och den begärande leverantören. Behandlingen är baserad på artikel 6, punkt 1, lit. f GDPR från vårt dominerande legitima intresse för att säkerställa problemfri drift av vår webbplats och förbättra vårt erbjudande.


Beställningar

Insamling, behandling och överföring av personuppgifter för order
Vid beställning samlar vi in ​​och behandlar dina personuppgifter endast i den utsträckning som är nödvändig för att fullgöra och behandla din beställning och för att behandla dina förfrågningar. Uppgifterna är nödvändiga för att ingå avtalet. Icke-tillhandahållande innebär att inget avtal kan ingås. Behandlingen är baserad på artikel 6, punkt 1, lit. b GDPR och är skyldig att uppfylla ett kontrakt med dig.
Till exempel kan dina data vidarebefordras till dina valda rederier och leverantörer av dropshipping, leverantörer av betalningstjänster, leverantörer av orderbehandlingstjänster och leverantörer av IT-tjänster. I alla fall följer vi strikt de lagliga kraven. Omfattningen av dataöverföring är begränsad till ett minimum.

 

Påverkade rättigheter och lagringstid

Lagringstid
Efter att kontraktet har slutförts lagras uppgifterna först under garantiperiodens längd, därefter med hänsyn till lagstadgade, särskilt skatte- och kommersiella lagringsperioder och raderas sedan efter tidsfristen, såvida du inte har samtyckt till vidare bearbetning och användning.

Den registrerades rättigheter
Du har följande rättigheter enligt Artt. 15 till 20 GDPR till: Rätt till tillgång, rättelse, radering, begränsning av behandling, dataportabilitet.
Enligt artikel 21.1 i GDPR har du dessutom rätt till invändningar mot behandlingen baserad på artikel 6.1 (f) i GDPR och till behandling i syfte att direkt e-post.

Kontakta oss på begäran. Kontaktuppgifterna finns i vårt avtryck.

Rätt att överklaga till tillsynsmyndigheten
Enligt artikel 77 GDPR har du rätt att klaga till tillsynsmyndigheten om du anser att behandlingen av dina personuppgifter inte är laglig.

Rätt till
Behandlingen av personuppgifter som listas här är baserad på vårt legitima intresse i enlighet med artikel 6 punkt 1 lit. f GDPR, du har rätt av skäl som uppstår från din specifika situation, när som helst att invända mot denna behandling med verkan för framtiden.
Efter invändningar upphör behandlingen av de aktuella uppgifterna om vi inte kan fastställa tvingande berättigade grunder för behandling som uppväger dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen syftar till att hävda, utöva eller försvara juridiska anspråk.

Om behandlingen av personuppgifter för direktändamål kan du när som helst invända mot denna behandling genom att meddela oss. Efter invändningen kommer vi att stoppa behandlingen av relevant information i syfte att direkt maila.

senaste uppdatering: 19.11.2018