Algemene voorwaarden

Standaardzakelijke voorwaarden en klanteninformatie

I. Standaard zakelijke voorwaarden

§ 1 Basisbepalingen

(1) De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u als leverancier (FoodConnection GmbH) via de website www.foodconnection-shop.de met ons heeft gesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Afwijkingen of tegenstrijdige voorwaarden gelden alleen met onze uitdrukkelijke toestemming.

(2) Wij bieden onze goederen alleen te koop aan als u een natuurlijke of rechtspersoon of een privaatrechtelijke rechtspersoon of een privaatrechtelijke rechtspersoon bent, die bij het afsluiten van een rechtshandeling zijn commerciële of zelfstandige onderneming (ondernemer) leidt. Het sluiten van een koopovereenkomst met de consument is uitgesloten.

§ 2 Totstandkoming van de overeenkomst

(1) De overeenkomst heeft betrekking op de verkoop van producten. De belangrijkste kenmerken van de goederen zijn terug te vinden in de betreffende offerte.

(2) Onze aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend en geen bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst.

(3) U kunt een bindend contractueel aanbod (bestelling) per telefoon, e-mail, fax, post of via het onlineshoppingbandsysteem indienen.

Bij de aankoop via het online winkelwagensysteem worden de goederen die u wenst te kopen, in het "winkelwagentje" geplaatst. U kunt toegang krijgen tot het "winkelwagentje" door op de betreffende knop in de navigatiebalk te klikken en kunt er te allen tijde wijzigingen in aanbrengen. Na het openen van de pagina "Nu betalen" en het invoeren van uw persoonlijke gegevens en de betalings- en leveringsvoorwaarden worden de bestelgegevens opnieuw weergegeven.

Voordat de bestelling wordt verzonden, kunt u alle gegevens opnieuw controleren, wijzigen (wat ook via de 'terug'-functie van de internetbrowser kan worden gedaan) of de aankooptransactie annuleren.
Wanneer u een bestelling plaatst door op de betreffende knop te klikken, doet u ons een bindend aanbod.
U ontvangt dan een automatisch gegenereerde e-mail met betrekking tot de ontvangst van uw bestelling. Deze e-mail leidt nog niet tot het afsluiten van een contract.

(4) Het aanbod wordt aanvaard (en de overeenkomst komt dus tot stand) na een telefonische bestelling of uiterlijk binnen 5 dagen door een schriftelijke bevestiging (bijv. e-mail), die de uitvoering van de bestelling of de levering van de goederen bevestigt (orderbevestiging). 
Indien u binnen deze termijn geen bericht hierover ontvangt, is de bestelling niet meer bindend. In een dergelijk geval worden de geleverde diensten onmiddellijk terugbetaald.

(5) De uitvoering van de bestelling en de verzending van alle voor het sluiten van de overeenkomst noodzakelijke gegevens vinden plaats via e-mail, op een gedeeltelijk geautomatiseerde wijze. Daarom moet u ervoor zorgen dat het e-mailadres dat u bij ons hebt opgegeven, het juiste e-mailadres is en dat de ontvangst van de betreffende e-mails gegarandeerd is. In het bijzonder moet u ervoor zorgen dat de betreffende e-mails niet door een SPAM-filter worden geblokkeerd.

§ 3 Prijzen, betalingsvoorwaarden en verzendkosten

(1) De in de respectieve aanbiedingen vermelde prijzen zijn nettoprijzen. Ze zijn exclusief de wettelijke BTW.

(2) De gemaakte verzendkosten zijn niet in de koopprijs inbegrepen; zij worden afzonderlijk in rekening gebracht, tenzij wordt beloofd dat de levering vrij van kosten zal zijn. Meer informatie vindt u onder een daarvoor bestemde knop op onze internetsite of in de betreffende aanbieding.

(3) De betalingsmogelijkheden worden met een daarvoor bestemde knop op onze website of in de betreffende aanbieding weergegeven. Indien er geen andere betalingstermijn op de factuur of bij afzonderlijke betalingswijzen wordt vermeld, zijn de betalingsvorderingen uit het ondertekende contract onmiddellijk opeisbaar. Kortingen zijn alleen toegestaan indien dit uitdrukkelijk in de betreffende aanbieding of op de factuur is vermeld.

§ 4 Leveringsvoorwaarden

(1) De vermoedelijke leveringsdatum staat vermeld in het desbetreffende aanbod. Leveringstermijnen en -termijnen zijn slechts bindend indien zij door ons schriftelijk zijn bevestigd. Bij de wijze van vooruitbetaling door overdracht vindt de verzending van de goederen pas plaats na ontvangst van de volledige koopprijs en de verzendkosten.

(2) Indien een door u besteld product ondanks een tijdige voltooiing van de betreffende afdekkingstransactie in tegenstelling tot de verwachtingen niet beschikbaar is, om redenen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, wordt u onmiddellijk op de hoogte gesteld van de niet-beschikbaarheid en in geval van een herroeping moeten de reeds door u gedane betalingen onmiddellijk worden terugbetaald.
 
(3) De verzending vindt plaats op uw risico. Indien u dat wenst, worden de goederen met een geschikte transportverzekering verzonden en de kosten die daaruit voortvloeien, zijn voor uw rekening.
 
(4) Deelleveringen zijn toegestaan en kunnen onafhankelijk van elkaar door u worden aangegeven, voor zover dit voor u geen extra verzendkosten met zich meebrengt.

§ 5 Garantie

(1) De garantieperiode duurt één jaar vanaf de levering van de goederen. De verkorting van de termijn is niet van toepassing:

- voor schade die aan ons toerekenbaar is en die het gevolg is van letsel aan leven, lichaam of gezondheid en voor andere schade die opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt;
- voor zover wij het gebrek opzettelijk hebben verzwegen of een garantie voor de kwaliteit van de goederen hebben aanvaard;
- op goederen die volgens de normale gebruiksvoorschriften voor een gebouw worden gebruikt en waarvan de gebreken hierdoor zijn veroorzaakt;
- voor wettelijke regresvorderingen, die u in verband met uw garantierechten tegen ons heeft.

(2) Met betrekking tot de kwaliteit van de goederen geldt alleen onze eigen informatie en de productbeschrijving van de fabrikant als overeengekomen, en niet andere reclame, openbare aanbiedingen en verklaringen van de fabrikant.
 
(3) In geval van gebreken geven wij naar eigen goeddunken garantie door reparatie of vervanging. Indien het gebrek niet wordt verholpen, kunt u naar eigen goeddunken een korting op de prijs eisen of de overeenkomst herroepen. Het verwijderen van het gebrek is van toepassing na een mislukte tweede poging, tenzij de omstandigheden anders blijken, in het bijzonder vanwege de aard van het object en/of het gebrek of andere voorwaarden. In geval van reparatie mogen wij de extra kosten die voortvloeien uit het overbrengen van de zaak naar een andere plaats dan de plaats van nakoming niet voor onze rekening nemen, voor zover de overdracht niet overeenkomt met het beoogde gebruik van de zaak.

§ 6 Voorbehoud, eigendomsvoorbehoud, eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt het retentierecht alleen uitoefenen als het gaat om vorderingen uit dezelfde contractuele relatie.
 
(2) De goederen blijven ons eigendom tot de volledige betaling van alle vorderingen uit de lopende zakenrelatie. Het is niet toegestaan om de goederen voor de eigendomsoverdracht van de voorbehouden goederen als zekerheid te verpanden of af te staan.
 
(3) U kunt de goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening doorverkopen. Daartoe worden alle vorderingen die voortvloeien uit de doorverkoop ter hoogte van de factuurprijs nu al aan ons overgedragen; wij ontvangen de overdracht. Bovendien bent u bevoegd om de vordering te innen. Indien u niet naar behoren aan uw betalingsverplichtingen voldoet, behouden wij ons het recht voor om de vordering te innen.
 
(4) In geval van aansluiting en vermenging van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen verwerven wij mede-eigendom in de verhouding van de factuurwaarde van de goederen ten opzichte van andere verwerkte goederen op het tijdstip van de verwerking.
 
(5) Wij zijn verplicht om de aan u verschuldigde zekerheden vrij te geven, indien en voor zover de realiseerbare waarde van onze zekerheden de te waarborgen vorderingen met meer dan 10% overschrijdt. De keuze van de vrij te geven zekerheden berust bij ons.

§ 7 Keuze van het recht, plaats van nakoming, rechtsgebied

Het Duitse recht is van toepassing met uitsluiting van het VN-aankooprecht. De plaats van uitvoering en de bevoegde rechtbank is onze zetel.

____________________________________________________________________________________________________


II. Informatie voor de klant

1. Identiteit van de verkoper

FoodConnection GmbH
Siemensstr. 2
21465 Reinbek
Duitsland
telefoonnummer: +4940638569790
E-mail: jlo@foodconnect.de


2. Informatie over het sluiten van de overeenkomst

De technische stappen voor de totstandkoming van de overeenkomst en de totstandkoming van de overeenkomst, alsmede de correctiemogelijkheden worden uitgevoerd volgens de bepalingen van § 2 van onze algemene voorwaarden (deel 1).

3. Contractuele taal, met behoud van de tekst van de overeenkomst

3.1 De contracttaal is Engels.

3.2 De volledige tekst van de overeenkomst wordt niet door ons bewaard. Voordat de bestelling of aanvraag wordt ingediend, kan de contractinformatie via de printfunctie van de browser worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen.

Deze SBT's en klantgegevens zijn door de voor de Händlerbund werkzame informaticadeskundigen opgesteld en worden voortdurend gecontroleerd op de wettelijke conformiteit. Händlerbund Management AG garandeert de rechtszekerheid van de teksten en is aansprakelijk in geval van waarschuwingen. Meer gedetailleerde informatie vindt u op de volgende website: http://www.haendlerbund.de/agb-service.

Laatst bijgewerkt: 19.11.2018