Privacybeleid

Privacybeleid

Tenzij hieronder anders vermeld, is de verstrekking van uw persoonlijke informatie niet vereist door de wet, het contract of het contract. U bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Als dat niet gebeurt, heeft dat geen gevolgen. Dit geldt alleen voor zover in de verdere verwerkingsprocedures geen andere informatie wordt verstrekt.
"Persoonsgegevens": alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 

Server Logbestanden
U kunt onze websites bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. 
Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden de gebruiksgegevens via uw internetbrowser aan ons of onze webhost/IT-dienstverlener doorgegeven en in loggegevens (zogenaamde serverlogbestanden) opgeslagen. Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de opgeroepen pagina, de datum en het tijdstip van toegang, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de provider die het verzoek heeft ingediend. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. f AVG vanuit ons overweldigende legitieme belang bij het verzekeren van een probleemloze werking van onze website en het verbeteren van onze diensten. 


Orders      

Verzamelen, verwerken en doorgeven van persoonsgegevens voor bestellingen
Bij de bestelling verzamelen en verwerken wij uw persoonlijke gegevens alleen voor zover dat nodig is om uw bestelling uit te voeren en te verwerken en om uw aanvragen te verwerken. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van de overeenkomst. Als dit niet gebeurt, kan er geen contract worden gesloten. De verwerking vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 liter. b AVG en is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met u. 
Het doorgeven van uw gegevens vindt daarbij bijvoorbeeld plaats aan de door u geselecteerde expeditiebedrijven en aanbieders van afleveradressen, betaaldienstverleners, aanbieders van diensten voor de afwikkeling van de order en IT-Dienstleister. In alle gevallen houden wij ons strikt aan de wettelijke voorschriften. De reikwijdte van de gegevensoverdracht is tot een minimum beperkt.


Aangetaste rechten en opslagduur

Duur van de opslag
Na de volledige afwikkeling van de overeenkomst worden de gegevens in eerste instantie opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, vervolgens worden de gegevens opgeslagen voor de duur van de wettelijke, in het bijzonder fiscale en commerciële bewaartermijnen in acht genomen en na afloop van de periode gewist, indien u niet met verdere verwerking en gebruik hebt ingestemd.

Rechten van de betrokkene
Indien aan de wettelijke vereisten wordt voldaan, hebt u recht op de volgende rechten volgens art. 15 tot en met 20 AVG: recht op informatie, recht op correctie, recht op verwijdering, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van gegevens.
Bovendien heeft u volgens art. 21 lid 1 AVG het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van art. 6 lid 1 f AVG en tegen verwerking voor directe reclame.

Neem contact met ons op als u dat wenst. De contactgegevens vindt u in onze opdruk.

Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit
Op grond van art. 77 AVG heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig is.

Recht van bezwaar
Indien de hier vermelde verwerkingen van persoonsgegevens gebaseerd zijn op ons rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), AVG, heeft u het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen dergelijke verwerkingen met werking voor de toekomst.
Na bezwaar wordt de verwerking van de betreffende gegevens beëindigd, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende redenen zijn voor een verwerking die bescherming verdient en die zwaarder weegt dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient voor de bewering, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen een dergelijke verwerking door ons hiervan op de hoogte te stellen. Na bezwaar zullen wij de verwerking van de betreffende gegevens voor directe reclame beëindigen.

laatste update: 19.11.2018